Author Archives: Aggeliki Patsiou

Προκήρυξη θέσεων για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.6602/ΑΣ 526/15-05-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση διάρκειας κατ΄ελάχιστον ενός έτους, αρχομένων το συντομότερο δυνατόν, με στοιχεία:           ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             ΘΕΣΗ             ΠΡΟΘΕΣΜΙA Ref. No S9/2019   Social media Manager 30.06.2019 Ref. No S10/2019   Scientific Programme Officer 07.07.2019 Επισημαίνεται ότι o υπάλληλος που θα αποσπασθεί θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν χορηγεί μισθό και δεν καταβάλλει επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της υπηρεσίας τους.Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  ΕΓΓΡΑΦΟ 1  ,  ΕΓΓΡΑΦΟ2 Let's block ads! (Why?)

Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway)

PDF | DOC | Εφαρμογή του Ευρ. Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) – Ορισμός εκπροσώπων Σας γνωρίζουμε ότι από 11 Δεκεμβρίου 2018 είναι σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων . Ο εν λόγω Κανονισμός συνιστά βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, διευκολύνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μετακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης και να πραγματοποιούν συναλλαγές, να εγκαθίστανται και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διασυνοριακά. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη «Your Europe» (https://europa.eu/youreurope/) και θα είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η διαδικτυακή πύλη «Your Europe» θα διατηρήσει την ονομασία της, αλλά θα διευρυνθεί για να συμπεριλάβει και τις υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Για την υλοποίηση του Κανονισμού αυτού, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, εθνικά και τοπικά, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Στη χώρα μας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, συνιστά τον αρμόδιο εθνικό συντονιστή για την υλοποίησή του. ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη έχει τους ακόλουθους τρεις (3) πυλώνες: Ι) Πληροφορία Οι χρήστες θα μπορούν, μέσω της Πύλης, να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που προβλέπονται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. ΙΙ) Διαδικασίες Οι χρήστες θα ενημερώνονται λεπτομερώς για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού καθώς και για τα βήματα που πρέπει να κάνουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα on-line διαδικασιών. III) Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων Οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της χώρας τους όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά την αναζήτησή τους, όταν έχουν απορίες ή όταν δυσκολεύονται με μία διαδικασία. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υπάρχουν τρεις (3) διαφορετικές χρονικές περίοδοι εφαρμογής του Κανονισμού: • Για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης, η προθεσμία είναι δύο (2) έτη, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2020.• Οι τοπικές αρχές των χωρών έχουν ακόμη δύο (2) έτη για να οργανώσουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2022.• Η προθεσμία για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτές οι διασυνοριακοί χρήστες και για την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» (only-once principle), είναι πέντε (5) έτη, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2023. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Ο Κανονισμός προβλέπει τα ακόλουθα: Ευρεσιμότητα (Findability): Όλες οι πληροφορίες, οι διαδικασίες ή οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας πρέπει να βρίσκονται εύκολα. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών συντονιστών, πρέπει να δώσουν συνδέσμους (links) προς: - Ιστοτόπους με πληροφορίες για τους κανόνες της ενιαίας αγοράς- Ιστοτόπους με πληροφορίες για τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και πρόσβαση σε αυτές αν παρέχονται στο διαδίκτυο, και προαιρετικά- Ιστοτόπους εθνικών υπηρεσιών παροχής βοήθειας. Όλες αυτές οι ιστοσελίδες θα αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο που θα διαχειρίζονται οι εθνικοί συντονιστές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα νέο εργαλείο αναζήτησης που θα αναζητεί αποτελέσματα μόνο με βάση τους συνδέσμους του αποθετηρίου. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές. Διαθέσιμες Γλώσσες (Available languages): Για να μπορούν οι χρήστες άλλων χωρών να καταλαβαίνουν τις πληροφορίες, αυτές πρέπει να παρέχονται και στα αγγλικά. Σημειώνεται ότι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα μετάφρασης κειμένων, μέσω ειδικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Υψηλά Ποιοτικά Κριτήρια (High Quality Information): Οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης θα βασίζονται σε ποιοτικά πρότυπα. Ειδικότερα:  Πληροφορία: Οι εθνικές ιστοσελίδες πρέπει, καταρχάς, να καλύπτουν όλους τους εθνικούς κανόνες για τις θεματικές περιοχές του Παραρτήματος Ι. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες, καλά δομημένες, εύχρηστες και να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων. Διαδικασίες: Για κάθε διαδικασία που εμπίπτει στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με το εάν αυτή παρέχεται on-line ή όχι. Η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται στους χρήστες πριν από την ταυτοποίησή τους για την έναρξη της διαδικασίας. Ειδικότερα, για κάθε διαδικασία θα πρέπει να αναφέρονται: Βήματα εκτέλεσης (procedural steps) Χρόνος διεκπεραίωσης (timing) Απαραίτητα δικαιολογητικά (evidence needed) Διαθέσιμες γλώσσες (available languages) Δυνατότητα έφεσης (how to appeal) Στοιχεία επικοινωνίας (contact details) Δυνατότητα ταυτοποίησης και ψηφιακής υπογραφής (how to identify and sign) Κόστος και τρόποι πληρωμής (cost and how to pay)Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό πρέπει να είναι προσβάσιμες σε εθνικούς και διασυνοριακούς χρήστες με παρόμοιο τρόπο. Για παράδειγμα, η συμπλήρωση εντύπων, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή η πληρωμή τελών πρέπει να λειτουργεί με όμοιο τρόπο για εθνικούς και διασυνοριακούς χρήστες.Σε ό,τι αφορά τις είκοσι μία (21) διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, αυτές θα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά fully on-line εθνικά και διασυνοριακά έως το Δεκέμβριο 2023. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να ολοκληρώνουν όλα τα στάδια της διαδικασίας ηλεκτρονικά, όπως π.χ. την ταυτοποίησή τους, την αποστολή εγγράφων και υπογραφή αιτήσεων. Τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών θα πρέπει να παρέχονται ψηφιακά. Κατ’ εξαίρεση τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητούν αυτοπρόσωπη παρουσία του χρήστη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας υγείας ή της καταπολέμησης της απάτης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη-μέλη καταχωρούν τις ιστοσελίδες σε ειδικό αποθετήριο, προσβάσιμο από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη, όπου εξηγούν τους λόγους και τις περιστάσεις κατά τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί η φυσική παρουσία του χρήστη για τα διαδικαστικά βήματα καθώς και τους λόγους και τις περιστάσεις κατά τα οποία είναι αναγκαία η φυσική παράδοση.  Διασυνοριακή Εφαρμογή της Αρχής «Μόνον Άπαξ» (Only-Once Principle): Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι πληροφορίες που κατέχουν σε ηλεκτρονική μορφή οι δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε. μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Για να λειτουργήσει αυτό, θα δημιουργηθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα τεχνικό σύστημα για τη μεταφορά στοιχείων από χώρα σε χώρα όταν το ζητούν οι χρήστες. Η αρχή αυτή θα εφαρμοστεί όχι μόνο στις 21 διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού αλλά και σε αυτές που προβλέπονται στις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και συγκεκριμένα:1. Της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά2. Της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων3. Των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειεςΟι προδιαγραφές για την εφαρμογή της αρχής «Μόνον Άπαξ» θα καθοριστούν σε εφαρμοστική διάταξη (implementing act) έως τα μέσα του έτους 2021.  Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων: Οι υπηρεσίες υποστήριξης έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ και θα υπάρχουν στην Πύλη όταν αυτή αρχίσει να λειτουργεί. Μπορούν να προστεθούν και άλλες τέτοιες υπηρεσίες στις οποίες θα δοθεί πρόσβαση μέσω της Πύλης. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχουν: o Ακριβή περιγραφή της βοήθειας που προσφέρουνo Στοιχεία Επικοινωνίαςo Χρόνο ολοκλήρωσηςo Κόστος και τρόπους πληρωμήςo Διαθέσιμες γλώσσεςΕπιπλέον, πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια ποιότητας: 1. Διεκπεραίωση της υπηρεσίας σε εύλογο χρονικό διάστημα2. Ενημέρωση του χρήστη αν υπάρχει παράταση προθεσμίας3. Εύκολος τρόπος πληρωμής παραβόλων (και για διασυνοριακούς χρήστες) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ Όλες οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και θα φέρουν το επίσημο σήμα ποιότητας της Πύλης θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που θέτει ο Κανονισμός. Οι ίδιοι οι χρήστες θα κρίνουν εάν πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας της Πύλης. Για το σκοπό αυτό, θα υπάρχουν δύο επιλογές με τις οποίες θα μπορούν οι χρήστες να δηλώσουν τη γνώμη τους: Επιλογή 1: Ένα Εργαλείο διατύπωσης σχολίων ή ανατροφοδότησης (feedback tool) που θα σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ιστοσελίδες της Πύλης.Επιλογή 2: Υφιστάμενα εργαλεία Ανατροφοδότησης (existing feedback tools) που διαθέτουν οι χώρες για τις ιστοσελίδες τους αρκεί αυτά να παράγουν συγκρίσιμα δεδομένα.Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώνει ανώνυμα δεδομένα χρηστών για όλες τις ιστοσελίδες της Πύλης. Τα αποτελέσματα θα αποτυπώνονται σε έναν πίνακα εργαλείων (dashboard). Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνονται τα κενά και τα προβλήματα για να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης. Ένας άλλος στόχος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι να εκτιμηθεί πόσο εύκολα μπορούν πολίτες και επιχειρήσεις να ζήσουν και να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν δύο είδη πληροφοριών:Πρώτον: Όλες οι συμμετέχουσες υπηρεσίες υποστήριξης θα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν συγκεντρωτικά πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που διαχειρίζονται.Δεύτερον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει εύχρηστο εργαλείο σχολιασμού των εμποδίων που συναντούν οι χρήστες, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις σχετικές ιστοσελίδες της Πύλης. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω πηγές θα παρουσιάζονται στον προαναφερόμενο πίνακα εργαλείων καθώς και σε δημόσιο ιστότοπο. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝΚατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιοι φορείς, παρακαλούνται, αρχικά, να προβούν στα ακόλουθα βήματα: ΒΗΜΑ 1Ο : Να ανατρέξουν στα 3 συνημμένα Παραρτήματα της εγκυκλίου (Παράρτημα Ι: Πληροφορία, Παράρτημα ΙΙ: Διαδικασίες, Παράρτημα ΙΙΙ: Υπηρεσίες Υποστήριξης) ΒΗΜΑ 2Ο : Να συμπληρώσουν στα συνημμένα αρχεία excel τα στοιχεία της οργανικής τους μονάδας σε όσες θεματικές ενότητες των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ έχουν αρμοδιότητα, ΒΗΜΑ 3Ο : Να ορίσουν έναν εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας το/τα σχετικό/ά πεδίο/α στα αρχεία excel, ο οποίος θα συνεργάζεται με την υπηρεσία μας για την υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού. Επισημαίνεται ότι οι φορείς που έχουν ήδη δηλώσει αρμοδιότητα και εκπροσώπηση για τις θεματικές ενότητες της υφιστάμενης πύλης “Your Europe”, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.14/οικ.49169/21-12-2018 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6Ζ6Β465ΧΘΨ-Ε2Ο) με θέμα: «Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής – Ορισμός εκπροσώπων», και με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί κατά το τρέχον έτος για την καταχώριση περιεχομένου σε αυτές, ορίζονται αυτόματα και υπόχρεοι στις θεματικές ενότητες του Παραρτήματος Ι του παρόντος Κανονισμού.Ωστόσο, παρακαλούνται και οι εν λόγω φορείς να μας αποστείλουν συμπληρωμένους τους σχετικούς πίνακες όπως και οι λοιποί φορείς, κατά τα ανωτέρω, προς επιβεβαίωση της αρμοδιότητάς τους αλλά και επειδή ενδέχεται εμπλοκή τους και σε λοιπές θεματικές ενότητες των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού. Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν το συμπληρωμένο αρχείο excel με τις θεματικές ενότητες των συνημμένων Παραρτημάτων έως τις 15 Ιουλίου 2019, στο e-mail: [email protected] Για τον καλύτερο συντονισμό των οφειλόμενων ενεργειών της χώρας μας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως ορισμένος εθνικός συντονιστής, προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες σας και θα παρέχει κάθε περαιτέρω ενημέρωση και διαρκή καθοδήγηση στα θέματα εφαρμογής του Κανονισμού αυτού. Ειδικότερα, στο ανωτέρω πλαίσιο, θα γίνει χρήση διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρμας για την τακτική ενημέρωση των εμπλεκομένων, για την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, προβλημάτων καθώς και για την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται σε όλους δημόσιους φορείς του Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι έχουν κριθεί αρμόδιοι για την υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού και παρακαλούνται, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να γνωστοποιήσουν την εν λόγω εγκύκλιο και σε τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς, που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν. Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο http://www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης /Απλούστευση διαδικασιών. Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η χώρα μας να είναι συνεπής σε κοινοτική νομοθεσία και παραμένουμε για το σκοπό αυτό στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφορία. Let's block ads! (Why?)

Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 23/19

PDF | DOC | Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 23/19 Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Τεύχος 23ο (από 03/06/2019 έως 07/06/2019)/Νομολογία 2019/Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 42. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 43. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 64. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών) 65. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 66. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 67. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 7Γ. Λοιπές Υ.Α. 7Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 138. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 19 1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 192. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής ΛειτουργίαςΝομικών Προσώπων 193. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 194. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 205. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 256. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 267. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 268. Διεθνείς Συμβάσεις- Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίαςκαι Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 269. Ε.Σ.Π.Α. 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠ.Δ.Α. 28 Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 28ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 281. Γενικές Διατάξεις 282. Ηλεκτρονικό έγγραφο 363. Ηλεκτρονικά Αρχεία 374. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 385. Δι@ύγεια 426. Ψηφιακή Υπογραφή 447. Πιστοποίηση 45 Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 47ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 47 1. Γενικές Διατάξεις 472. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 493. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 494. Περιορισμός των δικαιολογητικών 505. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 526. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 537. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικώνμε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 548. Ανασύσταση φακέλου 569. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 5610. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 5711. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 5812. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕ 60 Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 63ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 63 1. Γενικές Διατάξεις 632. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες 683. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών 684. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται ..από οχήματα του Δημοσίου 69 Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 72ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 72 1. Γενικές Διατάξεις 722. Ειδικές Διατάξεις 76 Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 78ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 78(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,μνημονιακή κινητικότητα) 78 ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 97 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α. 97 Let's block ads! (Why?)

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεωνΣχετ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/504/17772/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ32465ΧΘΨ-ΟΩΗ) Σύμφωνα με το Α.Π. 3806/04-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) για την υπό στοιχεία ΕRCEA/SNE/176/2019 προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων.Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 21η Ιουνίου 2019, 12:00 τ.ω. Βρυξελλών. Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου, πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2019 στη διεύθυνση: [email protected] ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :   ΕΓΓΡΑΦΟ Let's block ads! (Why?)

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) Σύμφωνα με το Α.Π.3809/04.06.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη δύο θέσεων με στοιχεία: ERA/AD/2019/004 -OPE - Call for applications for two posts of Administrators (one Transport Economist and one Reporting and Data analysis Officer) in the Analysis and Monitoring Unit-Temporary Agent 2(f) - (AD6) Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.era.europa.eu Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι την 25η Ιουνίου 2019. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : ΕΓΓΡΑΦΟ  Let's block ads! (Why?)

Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 22/19

PDF | DOC | Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 22/19 Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Τεύχος 22ο (από 27/05/2019 έως 31/05/2019)/Νομολογία 2019/Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 42. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 43. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 64. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών) 65. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 66. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 67. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 7Γ. Λοιπές Υ.Α. 7Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 108. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 13 1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 132. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής ΛειτουργίαςΝομικών Προσώπων 133. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 144. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 145. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 206. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 217. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 218. Διεθνείς Συμβάσεις- Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίαςκαι Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 229. Ε.Σ.Π.Α. 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠ.Δ.Α. 23 Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 23ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 231. Γενικές Διατάξεις 232. Ηλεκτρονικό έγγραφο 313. Ηλεκτρονικά Αρχεία 324. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 335. Δι@ύγεια 376. Ψηφιακή Υπογραφή 397. Πιστοποίηση 40 Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 42ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 42 1. Γενικές Διατάξεις 422. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 443. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 444. Περιορισμός των δικαιολογητικών 455. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 476. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 487. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικώνμε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 498. Ανασύσταση φακέλου 519. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 5110. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 5211. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 5312. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕ 55 Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 58ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 58 1. Γενικές Διατάξεις 582. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες 633. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών 634. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται ..από οχήματα του Δημοσίου 64 Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 67ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 67 1. Γενικές Διατάξεις 672. Ειδικές Διατάξεις 71 Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 73ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 73(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,μνημονιακή κινητικότητα) 73 ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. 84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 92 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α. 92 Let's block ads! (Why?)

Δημοσιογραφικά 432

Δημοσιογραφικά 432Τετρακοσιοστή τριακοστή έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αγαπητοί αναγνώστες,σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη:• στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79,• στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter,ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία:http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter/registerΣτα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για: τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ.Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Εφημερίδας  «[email protected]» Τα μέλη της Ομάδας Εργασίαςγια την ηλεκτρονική έκδοση τηςΕφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»Σοφία ΠαπαδάκηΜαρία ΡαχάνηΈλλη ΣιμάτουΜιχάλης Βοσκάκης PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 432 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) 3Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επίδοση Ρηματικής Διακοίνωσης στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (04.06.2019) 9Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ηςΙουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του Κανονισμού(Ε.Ε.) 1024/2012 11Έναρξη Κατασκηνωτικής Περιόδου 2019 13Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 14Υποχρεωτική καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών 15Άρχισε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 - Οδηγίες προς δικαιούχους 16ΙΚΥ: Πληρωμή Υποτρόφων ΕΚΟ 2017/18 19Χρηματοδότηση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ από πόρους του ΕΣΠΑ για υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19«Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στις φυλακές στην Ελλάδα»: Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 20Ξεκινά η δομή στήριξης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 21Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων 21Energy Info Days στις Βρυξέλλες για επιχειρήσεις που θέλουν να δικτυωθούν 23Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 25Κοινωνικός Τουρισμός 2019-2020-Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων 26Με περισσότερα από 60 προγράμματα σε 11 Πανεπιστήμια για 1.500 αποφοίτους ΕΠΑ.Λ ξεκινά ο θεσμός των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών 26Γραφική αναπαράσταση της νομοθεσίας για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της 8ης Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα 27Η Ελλάδα εκλέχθηκε στην Προεδρία της Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 28Εγκαίνια της Αίθουσας Κεντρικής Επεξεργασίας Αίματος στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, στις Αχαρνές 29Ηλεκτροκίνηση 30Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες του ΥΠΕΝ για δασωμένους αγρούς και δασικούς χάρτες 32Το Εθνικό Θέατρο με τις Ευμενίδες σε Λειψούς, Κάλυμνο και Κω 35Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 3Κ/2018-Κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ) 36 PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 432 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων ΠΡΟΣΟΧΗ: Εν όψει των επικείμενων εθνικών (βουλευτικών) εκλογών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ορισμένων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.Συνεπώς, από το επόμενο τεύχος των «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικών» (433/18-6-2019) και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, αναστέλλεται η έκδοση του τεύχους Ανακοινώσεων περιλήψεων πλήρωσης θέσεων (Προκηρύξεων) των φορέων του Δημοσίου. Πίνακας περιεχομένων Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη 113 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 4Δήμος Ασπροπύργου: Πρόσληψη 45 ατόμων 9Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 37 ατόμων 10Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 35 ατόμων 11ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2019, ΦΕΚ 23/Γ’/05-06-2019): Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 12Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πράσινου: Πρόσληψη 30 ατόμων 13Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Πρόσληψη 29 ατόμων 14Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης /Δ/νση Δασών Χανίων: Πρόσληψη 26 ατόμων 15Δήμος Ερμιονίδας: Πρόσληψη 23 ατόμων 17Δήμος Πεντέλης: Πρόσληψη 19 ατόμων 18Σχολή Eθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 16 ατόμων 19Δήμος Σκιάθου: Πρόσληψη 15 ατόμων 20Δήμος Χερσονήσου: Πρόσληψη 15 ατόμων 21«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»: Πρόσληψη 13 ατόμων 22Δήμος Ανατολικής Μάνης: Πρόσληψη 12 ατόμων 24Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»: Πρόσληψη 11 ατόμων 25Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 10 ατόμων 26Δήμος Ρόδου: Πρόσληψη 9 ατόμων 27Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 8 ατόμων 28Μουσείο Φ. Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου: Πρόσληψη 8 ατόμων 30Δήμος Σάμου: Πρόσληψη 7 ατόμων 32Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 7 ατόμων 32Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δ. Θέρμης: Πρόσληψη 6 ατόμων 33Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 34Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 6 ατόμων 36Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 5 ατόμων 38Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων 39Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων 42Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 4 ατόμων 43Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων 44Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων 45Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων 46Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: Πρόσληψη 2 ατόμων 48Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου 49Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου 50Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου 51Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 51Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 54 XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 432 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες Let's block ads! (Why?)

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) Σύμφωνα με το Α.Π. 3773/03.06.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGΕ) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EIGE/2019/ΤA/05/AD10 Head of Operations 11.06.2019 (ώρα Bίλνιους13:00) EIGE/2019/CA/04/FGII Procurement Assistant 25.06.2019 (ώρα Βίλνιους 13:00) Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitmentΣημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στo ανωτέρω Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Let's block ads! (Why?)

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 3602/24.05.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (16) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2019.Αναλυτικότερα:1. Όσον αφορά στην 25 Ιουνίου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.6) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΕΜPL.D.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Kινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.3) 2. Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.1) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT.F.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.E.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.E.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eνέργειας (ENΕR.D.3) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT.C.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.D.4.Del BIH) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε) Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Iουνίου 2019, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019, ενώ για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουλίου 2019, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2019.Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Στάχταρη) στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο,β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότιγ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.Στο στάδιο αυτό απαιτείται, επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξειςΤέλος, σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα:Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.minadmin.gov.gr/?cat=55)Η Υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Let's block ads! (Why?)

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC).

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) Σύμφωνα με το Α.Π. 3125/07-05-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), διαβιβάζεται συνημμένως η υπό στοιχεία CESE/END/D1-PRE/01/2019 προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για μία (1) θέση εθνικού εμπειρογνώμονα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας (Department D – Communication, Unit D.1-Press) στην ανωτέρω Επιτροπή.Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Ιουλίου 2018.Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. [email protected] το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2019.Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eesc.europa.eu ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : ΕΓΓΡΑΦΟ Let's block ads! (Why?)