Χρηματιστήριο – Νοέμβριος: Εκροές 131,34 εκατ. από ξένους επενδυτές

Εκροές ύψους 131,34 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι ξένοι επενδυτές τον προηγούμενο μήνα στο Χρηματιστήριο. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (115,91 εκατ. ευρώ ), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (16,33 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (14,58 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (11,85 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (26,16 εκατ.).