Υπεγράφη η διακήρυξη για διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων

Τη διακήρυξη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος για την προμήθεια 69 οχημάτων για τις ανάγκες του υπέγραψε η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του προγράμματος είναι 8.600.795,50 ευρώ. Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής. Τα  οχήματα είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής δράσης των ομάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, προς όφελος της προστασίας του κοινωνικού συνόλου, του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας και την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος. Το πρόγραμμα αφορά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών.